نمازخانه گروهان پاسدار شرکت پنها مجهز و و تعمیر گردید

نمازخانه گروهان پاسدار شرکت پنها تعمیر و زیباسازی و تجهیز گردید.
گزارش تصویری:

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران