معاونت فرهنگی صها: برای شرکت کنندگان در مسابقات قرانی سطح وزارت، مرخصی تشویقی لحاظ خواهد شد

سه شنبه سیزدهم آذرماه ٩٧ در طی برگزاری جلسه ای با حضور منتخبین مسابقات قرآن کریم، معاونت فرهنگی شرکت صها ضمن اهدا هدیه به آنان اظهار کرد:
زین پس حائزین رتبه در مسابقات سطح وزارت به همراه خانواده، به مشهد مقدس اعزام خواهند شد؛ همچنین به منظور آمادگی هر چه بیشتر آنان، سه روز قبل از برگزاری مسابقات وزارت برای ایشان مرخصی تشویقی لحاظ خواهد شد.

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران