حسابرسی دقیق اعمال؛ تفسیر آیه ۴۹ سوره کهف

کتاب [اعمال] هر کسی [در برابر دیدگانش] نهاده می شود، پس مجرمان را می بینی که از آنچه در آن است هراسان و بیمناکند و می گویند: ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته است مگر آنکه آن را به حساب آورده؟!

کمینگاه های شیطان؛ تفسیر آیه ۶۴ سوره اسراء

و از ایشان هر كه را توانستى با آواى خود تحریك كن و با سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شركت كن و به ایشان وعده بده»، و شیطان جز فریب به آنها وعده نمى دهد.

راهکار های دوری از شیطان؛تفسیر آیه ۲۰۰ سوره اعراف

و اگر از شیطان وسوسه اى به تو رسد، به خدا پناه بَر، زیرا كه او شنواى داناست …

شناخت عظمت قرآن؛ تفسیر آیه ۲۳ سوره زمر

خدا نیکوترین سخن را نازل کرد، کتابی که [آیاتش در نظم، زیبایی، فصاحت، بلاغت و عمق محتوا] شبیه یکدیگر است، مشتمل بر داستان های پندآموز [و امر، نهی، وعده، وعید، حلال و حرام] است…

شناخت راه قرآن؛ تفسیر آیه ۹ سوره اسراء

قطعا این قرآن به (آیینی) که خود پایدار تر است راه می نماید …

نمونه سوالات تفسیر نمونه جزء نوزدهم

نمونه سوالات تفسیر نمونه جزء شانزدهم

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران