حسابرسی دقیق اعمال؛ تفسیر آیه ۴۹ سوره کهف

کتاب [اعمال] هر کسی [در برابر دیدگانش] نهاده می شود، پس مجرمان را می بینی که از آنچه در آن است هراسان و بیمناکند و می گویند: ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته است مگر آنکه آن را به حساب آورده؟!

کمینگاه های شیطان؛ تفسیر آیه ۶۴ سوره اسراء

و از ایشان هر كه را توانستى با آواى خود تحریك كن و با سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شركت كن و به ایشان وعده بده»، و شیطان جز فریب به آنها وعده نمى دهد.

راهکار های دوری از شیطان؛تفسیر آیه ۲۰۰ سوره اعراف

و اگر از شیطان وسوسه اى به تو رسد، به خدا پناه بَر، زیرا كه او شنواى داناست …

شناخت عظمت قرآن؛ تفسیر آیه ۲۳ سوره زمر

خدا نیکوترین سخن را نازل کرد، کتابی که [آیاتش در نظم، زیبایی، فصاحت، بلاغت و عمق محتوا] شبیه یکدیگر است، مشتمل بر داستان های پندآموز [و امر، نهی، وعده، وعید، حلال و حرام] است…

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران