پوستر و اطلاعیه ثبت نام مرکز آموزش غیرحضوری حافظان وحی

مرکز آموزش حافظان وحی مورد بازدید بازرسان قرارگرفت

بازرسین سازمان عقیدتی سیاسی روز دوشنبه ۱۱ تیرماه از مرکز آموزش غیرحضوری حافظان وحی اداره هوایی، بازدید بعمل آوردند.
پوستر مرکز آموزش غیر حضوری حافظان وحی

همه چیز درمورد حفظ غیر حضوری

 در روش غیرحضوری استادحفظ با حافظ تماس گرفته و باتوافق یکدیگر یک ساعتی رادر نظر میگیرند.استاد راس ساعت تماس گرفته و در زمان پانزده دقیقه تمام نکات آموزشی را عنوان میکند.وبعدپرسش و درنهایت تکلیف ارائه میشود.

درپایان هردوره آموزشی نیز آزمون برگزار شده و درصورت قبولی مدرک تحویل داده میشود.

ثبت نام مرکز حفظ غیر حضوری

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران