تلاوت های مجلسی (تحقیق)

مصطفی اسماعیل
منشاوی
عبدالباسط
محمد احمد بسیونی
متولی عبدالعال
مصطفی غلوش
شحات محمد انور
کریم منصوری
حامد شاکر نژاد

تلاوت های ترتیل

ترتیل کل قرآن (عبدالباسط)
ترتیل کل قرآن (منشاوی)
ترتیل کل قرآن (پرهیزگار)
ترتیل کل قرآن (منصوری)
ترتیل کل قرآن (علی البناء)
ترتیل کل قرآن (سبزعلی)
ترتیل کل قرآن (پورزرگری)
ترتیل کل قرآن (سعیدیان)
ترتیل کل قرآن (شحات انور)
ترتیل کل قرآن (شاطری)
ترتیل کل قرآن (امام جمعه)
بازگشت به صفحه اصلی سایت

منابع